Algemene voorwaarden

Job City is een onderdeel van Fairtual Technologies. Fairtual Technologies BV is een 100% Belgisch bedrijf. Onze aandeelhouders zijn Belgen, geboren en getogen en we hebben geen enkele inmenging van andere partijen.

Onze missie:
We vertrekken vanuit een missie. Een missie om virtuele evenementen en showrooms in de markt te zetten. We geloven in een hybride toekomst waarin live (fysiek) én virtueel (digitaal) hand in hand kunnen gaan en elkaar kunnen versterken. We geloven er eveneens in dat digitale communicatie ontegensprekelijk deel uitmaakt van de communicatiemix. Transparantie, klantvriendelijkheid en flexibiliteit zijn zaken die wij hoog in het vaandel dragen. Hoe we dat doen? Met duidelijk en bruikbaar advies, heldere communicatie en dat alles… met een glimlach. Want daarmee maken wij het verschil.

Onze gegevens:
FAIRTUAL TECHNOLOGIES BV – Koningin Elisabethlaan 18 – 8000 Brugge – KBO BE0899.916.411.
Wij zijn tevreden klant bij Belfius onder het rekeningnummer IBAN: BE54 0689 3692 0397

Ons team – onze specialisten:
We werken met een team van specialisten. Specialisten die we inzetten voor onze klanten om van hun evenement of project een succes te maken. Ontdek onze medewerkers op onze teampagina via onze website.
Dagelijks staan zij klaar om u te helpen.

2.1 Onze prijzen zullen altijd op voorhand op een zo compleet en overzichtelijk mogelijke manier worden gecommuniceerd. U weet, op specifiek maatwerk na, altijd vooraf hoeveel u zal betalen.

2.2 Er wordt gewerkt met duidelijke offertes en prijsafspraken waardoor de prijs op voorhand duidelijk en transparant is. De offertes blijven altijd 14 dagen geldig.

2.3 Een aanbod (in de vorm van een offerte) wordt als aanvaard beschouwd na een expliciete of impliciete aanvaarding door u. Deze aanvaarding betekent ook dat u onze Algemene Voorwaarden (in haar totaliteit) heeft gelezen en zich ermee akkoord verklaart. Wij vragen u steeds om de offerte(s) digitaal te ondertekenen. Dat bespaart iedereen een hoop werk en papier.

2.4 Een expliciete aanvaarding betekent dat u duidelijk aangeeft in niet mis te verstane woorden dat u akkoord gaat met het aanbod (de offerte), en dat de werken mogen worden aangevat. Bij een impliciete aanvaarding stelt u een bepaalde handeling waaruit kan worden afgeleid dat u akkoord gaat met het aanbod (bijvoorbeeld het doorsturen van bepaalde zaken die wij nodig hebben om aan een opdracht te beginnen, of het betalen van een voorschot).

2.5 Van zodra een opdracht aanvaard is worden de activiteiten aangevat. Er wordt een project aangemaakt en ingepland, de administratieve omkadering wordt op punt gezet, er vinden interne briefings plaats, … Na deze aanvaarding kan u dus niet meer kosteloos opzeggen. Wenst u toch op te zeggen, dan kan dat uiteraard. Bij een opzegging die dateert van langer dan 1 maand vóór aanvang van het evenement, betaalt u 50% van de totale kosten (ook al werden bepaalde werken of andere zaken nog niet uitgevoerd). Bij een opzegging die dateert van minder dan 1 maand vóór aanvang van het evenement, betaalt u 75% van de totale kosten (ook al werden bepaalde werken of andere zaken nog niet uitgevoerd).

2.6 Deadlines zijn belangrijk bij het organiseren van een evenement. We zullen de deadlines die met de opdrachten gepaard gaan ook altijd duidelijk met u afspreken. We streven ernaar 100% van onze deadlines te halen.

2.7 Gezien communicatie belangrijk is vinden we het nodig hieromtrent (deadlines) duidelijke afspraken te maken. Zo wordt elk project (evenement) door ons geleid door onze project manager(s). De project manager is de spilfiguur die de activiteiten managet van de Art Director, de IT Manager, de 3D Designer en de Marketing Manager. Deze personen worden dus best niet rechtstreeks gecontacteerd door u, zodat zij zich kunnen focussen op hun job. Indien u rechtstreeks contact opneemt met één van die medewerkers, dan zal de tijd die hieraan wordt besteed worden aangerekend aan uurtarief. Hou hier dus rekening mee. Het kan daarentegen gebeuren dat één van die medewerkers u zelf contacteert, dan geldt dit uiteraard niet (voor wat deze contacten betreft).

3.1 Vaste kosten
Voor de meeste zaken werken wij met “vaste kosten”. Op die manier weet u als klant goed waaraan u begint en kan u perfect uw evenement gaan budgetteren. Zo worden bijvoorbeeld vaste kosten in rekening gebracht voor het huren van een stand, een paviljoen, een conferentieruimte en ga zo maar verder.
De vaste kosten worden (samen met eventuele andere kosten) op de offerte vermeld en zijn in se onveranderlijk.

3.2 Variabele kosten
We hebben ook “variabele kosten”. De hoogte van onze variabele kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vaste kosten. We onderscheiden 2 variabele kosten.
Vooreerst zijn er de kosten die betrekking hebben op het project management. Dit is de ondersteuning die onze mensen u bieden tijdens de voorbereiding en de live-dagen van uw evenement. De kosten voor het project management bedragen steeds 25% van de vaste kosten.
We hanteren eveneens een variabele eco-premie. Fairtual Technologies is een ecologisch bedrijf dat klimaatbewust onderneemt. De CO²-voetafdruk van onze organisatie bedroeg op 01/01/2021 slechts 8.488,83 kg. Om onze CO² uitstoot in hun biomassa op te nemen, willen wij jaarlijks een 500-tal bomen planten. De kosten hiervoor delen wij met onze klanten. We hanteren bijgevolg een variabele kost van 1% van de vaste kosten en het maatwerk.

3.3 Uurtarieven – maatwerk (of andere)
In de zaken waarin gewerkt wordt aan uurtarief zoals maatwerk bijvoorbeeld, rekenen wij een uurtarief aan van 150 EUR excl. BTW.
Wanneer u ons bijvoorbeeld verzoekt om een stand op maat te maken of een extra functionaliteit te ontwikkelen, dan zullen wij in eerste instantie een inschatting maken van het aantal uren (of dagen) die wij nodig hebben voor deze ontwikkeling(en). U zal dan een offerte ontvangen, waarop een aantal uren (of dagen of een vast tarief) vermeld staan. Let er wel op dat dit steeds een inschatting betreft. Dat betekent dus dat er ofwel meer werk, of minder werk is en dat er bijgevolg respectievelijk meer of minder kan gefactureerd worden.
Onze mensen zijn ondertussen in staat om correcte inschattingen te kunnen maken, maar het gebeurt soms dat onze klanten om extra aanpassingen vragen of niet de zaken aanleveren die wij nodig hebben voor de ontwikkeling.

3.4 Verplaatsingskosten
Als ecologisch bedrijf houden we er niet zo van te reizen. Reizen zorgt er ook voor dat we niet op kantoor kunnen werken, dus rekenen we verplaatsingskosten aan 0,75 € / km (inclusief reistijd). Gezien we in de offertefase geen rekening kunnen houden met eventuele verplaatsingen die “moeten” gemaakt worden, worden verplaatsingsonkosten niet opgenomen in de offerte. Ze worden wel nadien gefactureerd.

3.5 Facturatie
Factureren doen we steeds in minstens 3 keer.
Een eerste factuur van 40% van het goedgekeurde offertebedrag wordt gefactureerd binnen de week na het ondertekenen van de offerte.
De tweede factuur wordt minstens 4 weken vóór aanvang van het evenement / project verstuurd en bedraagt 30% van het goedgekeurde offertebedrag.
De derde factuur wordt minstens 2 weken vóór aanvang van het evenement / project verstuurd en bedraagt 30% (of het saldobedrag) van het goedgekeurde offertebedrag.
Indien er na het evenement nog zaken af te rekenen vallen, dan wordt deze factuur onmiddellijk na het evenement / project verstuurd.
3.6 Betalingen
De standaard betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Indien u een verlengde betalingstermijn wenst te bekomen, dan dient dit voorafgaandelijk schriftelijk te worden goedgekeurd door de Managing Director van Fairtual Technologies, de heer Diego Dupont. Verwijzen naar uw eigen betalingsvoorwaarden of algemene voorwaarden wordt niet aanvaard.

3.7 Wat als u niet betaald heeft binnen de onder 3.5 vermelde betalingstermijn
Goede afspraken maken de beste vrienden, ook bij ons. Wij stellen alles in het werk om van uw evenement / project een succes te maken. Het respect dat wij terugvragen is een correcte betaling van onze facturen.
Indien een factuur niet werd betaald op de vervaldag (factuurdatum + 14 dagen), dan zal u een vriendelijke herinnering ontvangen, waarbij u wordt verzocht de factuur te voldoen binnen de 7 dagen.
Heeft u 7 dagen later nog niet betaald, dan zal u op de 21ste dag na factuurdatum een tweede herinnering ontvangen. Hierin wordt u nogmaals verzocht de factuur te voldoen binnen de 7 dagen.
Wanneer u op de 28ste dag nog steeds niet heeft betaald, gaan wij ervan uit dat het geen vergetelheid betreft. De werkzaamheden worden dan even stilgelegd tot u alle openstaande facturen heeft voldaan. Indien er nog andere facturen dienen gemaakt te worden, dan worden deze ook opgemaakt en zijn ze onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande eventuele werkzaamheden of andere zaken nog niet werden uitgevoerd.
Graag maken we drie opmerkingen:
⦁ Wacht niet tot de vervaldag gepasseerd is en u een herinnering ontvangt. Omgekeerd mag u ook van ons verwachten dat we proactief zijn en ons aan de afspraken / deadlines houden;
⦁ Let er in elk geval op dat de eerste 3 facturen betaald zijn vóór aanvang van het evenement / project. Wij houden de digitale deuren gesloten bij openstaande facturen;
⦁ Heeft u onverwacht een probleem om een factuur te betalen? Spreek dan met ons! We zijn mensen en ondernemers onder elkaar en vinden altijd wel een oplossing.
Wanneer een factuur langer dan 45 dagen open staat, stellen wij u in gebreke. Er wordt dan een conventioneel schadebeding in rekening gebracht gelijk aan 10% van het openstaande bedrag, alsook worden intresten van 1% per begonnen maand aangerekend.

3.8 Wat als u niet akkoord bent met een ontvangen factuur?
We proberen ze natuurlijk te vermijden, maar af en toe zal u een klacht hebben. Geen probleem uiteraard!
Het volstaat een gemotiveerd en duidelijk mailtje te sturen naar info@virtualfair.be, binnen de 8 dagen na vaststelling van het probleem, om ons op de hoogte te stellen.
Wij zullen onmiddellijk al het mogelijke doen om het probleem op te lossen.
Hou er wel rekening mee dat het formuleren van een dergelijke klacht niet betekent dat de uw betalingsverplichtingen worden opgeschort!

3.9 Annulering evenement
U heeft uiteraard de mogelijkheid om binnen de zeven (7) dagen na ondertekening van de offerte (de Overeenkomst) kosteloos te annuleren. In andere gevallen van annulering bent u een annuleringsvergoeding aan ons verschuldigd als hierna vermeld:

– bij annulering zestig (60) dagen of meer voor de door u vastgestelde ingangsdatum van het Evenement: 50% van de Vergoeding;
– bij annulering tussen zestig (60) en dertig (30) dagen of voor de door de u vastgestelde ingangsdatum van het Evenement: 75% van de Vergoeding;
– bij annulering minder dan dertig (30) dagen voor de door de u vastgestelde ingangsdatum van het Evenement: 100% van de Vergoeding plus annuleringskosten van € 2.500,- (tweeduizend vijfhonderd euro).

 

4.1 Bij elke opdracht houden wij één duidelijk doel voor ogen: een tevreden klant. We zetten dan ook alle mogelijke middelen in om dat doel te bereiken. We doen dit altijd naar eigen goeddunken en vertrouwen op onze eigen ervaring en expertise om dit op een weloverwogen manier te kunnen doen. Dit betekent dat wij ook beroep kunnen doen op experts die niet verbonden zijn aan ons wanneer wij menen dat dit opportuun zou zijn.

4.2 We houden van innovatie en digitalisering. We maken dus ook gebruik van innovatieve en digitale toepassingen om bepaalde processen sneller of makkelijker te maken. We verwachten van u dat u het gebruik van de door ons gebruikte toepassingen aanvaardt en begrijpt.

4.3 Wij gaan voor een tevreden klant. We geloven echter niet in een samenwerking waarbij alles van één kant komt. We proberen altijd samen met u naar het gewenste resultaat toe te werken. Dit betekent dat wij ook rekenen op de medewerking van u.

4.4 Door de specifieke aard van onze activiteiten moeten alle verbintenissen die worden aangegaan tussen ons en u als inspanningsverbintenissen gezien worden. Wij kunnen door de aard van onze activiteiten onmogelijk resultaatsverbintenissen aangaan.

Ter verduidelijking: Een inspanningsverbintenis of middelenverbintenis is een verbintenis waarbij de uitvoerder van de werken aan de opdrachtgever garandeert dat hij alle mogelijke en beschikbare middelen zal inzetten om een bepaald resultaat te bereiken. Bij een garantieverbintenis of resultaatsverbintenis kan de opdracht slechts als geslaagd worden beschouwd indien het vooraf gedefinieerde resultaat effectief is bereikt (dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de bouw van een woning, maar niet bij onze activiteiten).

4.6 Het is altijd ons doel een gezonde en duurzame relatie met u op te bouwen. Indien echter zou blijken dat door bepaalde omstandigheden een verdere samenwerking onmogelijk is geworden, hebben wij het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. 

4.7 De intellectuele rechten die van toepassing zijn op alle door ons ontwikkelde zaken blijven altijd integraal onze eigendom. U krijgt altijd een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit betekent dus ook dat u deze zaken alleen mag gebruiken voor de doeleinden die vooraf zijn gecommuniceerd.

4.8 Wij nemen onze verantwoordelijkheid. We aanvaarden onze aansprakelijkheid voor elke ons toerekenbare zware of vaak voorkomende lichte fout die zich heeft voorgedaan bij de uitvoering van betaalde opdrachten.
Indien u meent een dergelijke fout te hebben vastgesteld, stuur dan binnen de 8 dagen na datum van deze vaststelling een mailtje naar info@virtualfair.be. Wij zullen vervolgens alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn deze fout recht te zetten.

Mochten we er niet in slagen onze fout recht te zetten, aanvaarden wij onze aansprakelijkheid voor de schade die een direct gevolg is van deze fout. Uiteraard kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet directe schade zoals bijvoorbeeld gevolgschade, winstderving of verhoging van algemene kosten (deze opsomming is uiteraard niet limitatief).
De schade waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld kan nooit groter zijn dan:
⦁ Het totale gefactureerde bedrag excl. BTW (dat betaald is);
⦁ Het bedrag waarvoor wij is verzekerd zijn volgens onze polis beroepsaansprakelijkheid (Axa – Nr. 010.730.530.920 tot een bedrag van 125.000 EUR).

Gezien wij onze verantwoordelijkheid niet ontlopen, verwachten wij van u hetzelfde. Als klant van ons neemt u steeds de nodige maatregelen om ons te vrijwaren van schade die te wijten valt aan een eigen tekortkoming. In het bijzonder zal u zich dienen te houden aan de deadlines die wij voorop stellen.

4.9 Uiteraard kan overmacht nooit worden uitgesloten. Noch voor u, noch voor ons zelf. Dit betekent dat wanneer zich een externe oorzaak voordoet waardoor de verdere uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk wordt voor één van de partijen, de overeenkomst kan worden opgeschort voor een periode van maximum 90 dagen. Indien de overmacht na deze periode nog steeds bestaat, kan de overeenkomst definitief worden opgezegd.

Wanneer zich een dergelijke omstandigheid voordoet dient de partij die is verhinderd de andere partij schriftelijk te informeren omtrent de aard van de overmacht, binnen de 8 dagen na de eerste dag waarop de overmacht is vastgesteld.

5.1 Fairtual Technologies BV is een op en top Belgisch bedrijf. Dat betekent dus dat uitsluitend het Belgische recht van toepassing is op de overeenkomsten die door ons worden aangegaan. Geschillen zullen worden beslecht via Arbitrage. Dat betekent dat alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen beslecht worden door een scheidsgerecht, bestaande uit één of drie onafhankelijke en onpartijdige arbiters gekozen uit het bestand van www.arbiters.be. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen geschiedt de aanstelling en/of de vervanging door de lijstbeheerder. Het scheidsgerecht organiseert het verloop van de werkzaamheden en begroot de (provisie voor de) arbitragekosten. Deze clausule vervangt alle andersluidende bevoegdheidsbedingen.

5.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke overeenkomst aangegaan door ons. Het bestaan van aanvullende of afwijkende voorwaarden van een andere contractpartij dan wijzelf wordt expliciet uitgesloten. Er kan alleen van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken indien beide partijen dit op voorhand schriftelijk hebben bepaald.

5.3 Indien zou blijken dat een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is, betekent dat niet dat de volledige Algemene Voorwaarden nietig zijn. De niet door nietigheid aangetaste bepalingen behouden dus hun volledige werking en toepassing.

5.4 Wij hebben het recht om gespecialiseerde derden in te schakelen in de uitoefening van onze opdrachten, en kunnen verbintenissen die voortvloeien uit overeenkomsten die we hebben afgesloten naar eigen goeddunken overdragen aan deze derden.

5.5 Van zodra een overeenkomst tot stand is gekomen hebben wij het recht in het kader van onze commerciële en promotionele activiteiten te verwijzen naar het bestaan (en de inhoud) van de overeenkomst.
Bij dergelijke verwijzingen mogen wij gebruik maken van beschermde en niet-beschermde handelsnamen en -tekens van u en uw exposanten of andere gebruikers van onze platformen. Uiteraard wordt onder geen enkel beding gevoelige informatie van u of gebruikers van onze platformen publiek gemaakt. U zal derden (exposanten, sprekers of andere stakeholders) hiervan op de hoogte brengen en ons laten weten wanneer iemand zich hiertegen verzet.

5.6 Wij zijn zoals eerder vermeld een bedrijf dat werkt met zowel interne als externe medewerkers (zowel werknemers als freelancers – al dan niet vennoten). In onze kosten staan de uurtarieven vermeld welke wij aanrekenen. Deze uurtarieven zijn tarieven die gelden indien wij de contractspartij zijn. We spreken steeds met u af dat u niet rechtstreeks contracteert met onze medewerkers. Indien u dat toch zou doen (rechtstreeks gefactureerd worden door een van onze medewerkers), dan rekenen wij u een outsourcingkost aan gelijk aan 35% van het tarief dat u heeft betaald (c.q. aangerekend gekregen) aan of van deze medewerker. U snapt het plaatje…

“We leven in helse tijden wat cyber security betreft. Vandaar maken we graag afspraken over hoe zowel van u als van uw bezoekers wordt verwacht dat zij met onze platformen omgaan. Wat kan en niet kan, wat mag en niet mag, leest u hieronder. Uiteraard rekenen wij daarnaast op uw gezond verstand.”

6.1. Inleiding
1.1 In dit beleid voor aanvaardbaar gebruik van onze platformen (het “Beleid”) zijn de regels vastgelegd die gelden voor:
⦁ het gebruik van de website waarop het evenement wordt gehost, een eventuele vervolgwebsite en de diensten die op die website of een eventuele vervolgwebsite beschikbaar zijn (de “platformen”); en
⦁ de verzending, opslag en verwerking van inhoud door u, of door een persoon namens u, die gebruik maakt van de platformen (“Inhoud”).

1.2 Verwijzingen in dit beleid naar “u” zijn naar elke klant voor de platformen en elke individuele gebruiker van de platformen en “uw” moet dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd; en verwijzingen in dit beleid naar “ons” zijn naar Fairtual (en “wij” en “onze” moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd).

1.3 Door gebruik te maken van de platformen, gaat u akkoord met de regels die in dit beleid zijn vastgelegd.

1.4 U dient uw gebruikers (de stakeholders, zoals bezoekers, exposanten, sprekers etc.) bijkomend te vragen om hun uitdrukkelijke toestemming voor de voorwaarden van dit beleid voordat u enige inhoud uploadt of indient of op andere wijze gebruik maakt van de platformen.

1.5 U moet ten minste 18 jaar oud zijn om gebruik te maken van de platformen; en door gebruik te maken van de platformen, garandeert u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent. Dat lijkt ons duidelijk…

2. Algemene gebruiksregels

2.1 U mag de platformen niet gebruiken op een manier die schade aan de platformen veroorzaakt, of kan veroorzaken, of die de beschikbaarheid of toegankelijkheid ervan aantast.

2.2 U mag geen gebruik maken van de platformen:
⦁ op enigerlei wijze die onwettig, frauduleus, bedrieglijk, concurrentieel of schadelijk is; of
⦁ in verband met een onwettig, frauduleus, bedrieglijk of schadelijk doel of activiteit.

2.3 U moet ervoor zorgen dat alle inhoud in overeenstemming is met de bepalingen van dit beleid.

3. Onrechtmatige inhoud

3.1 De inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder elk toepasselijk recht).

3.2 Inhoud, en het gebruik van inhoud door ons op welke wijze dan ook geautoriseerd, mag niet:
⦁ lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;
⦁ obsceen of onfatsoenlijk zijn;
⦁ een inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databankenrecht, merkenrecht,
⦁ modellenrecht, passiefrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
⦁ inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht uit hoofde van de
⦁ wetgeving inzake gegevensbescherming;
⦁ e) een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;
⦁ f) een aansporing tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of het
⦁ bevorderen van criminele activiteiten vormen;
⦁ in minachting zijn voor een rechtbank, of in strijd met een gerechtelijk bevel;
⦁ een inbreuk vormen op de wetgeving inzake rassenhaat of religieuze haat of discriminatie;
⦁ godslasterlijk zijn;
⦁ concurrentieel zijn voor ons of voor ons platform;
⦁ een inbreuk vormen op de wetgeving inzake staatsgeheimen; of
⦁ een schending van een contractuele verplichting jegens een persoon vormen.
3.3 U moet ervoor zorgen dat de inhoud niet het onderwerp is en nooit het onderwerp is geweest van een dreigende of feitelijke juridische procedure of een andere soortgelijke klacht.

4. Grafisch materiaal

4.1 De inhoud moet geschikt zijn voor alle personen die toegang hebben of kunnen krijgen tot de inhoud in kwestie.
4.2 De inhoud mag geen geweld op een expliciete, grafische of zinloze manier weergeven.
4.3 De inhoud mag niet pornografisch of seksueel expliciet zijn.

5. Feitelijke nauwkeurigheid

5.1 De inhoud mag niet onwaar, vals, onnauwkeurig of misleidend zijn.
5.2 Feitenverklaringen in Content en met betrekking tot personen (juridisch of natuurlijk) moeten waarheidsgetrouw zijn; en opinies in inhoud en met betrekking tot personen (juridisch of natuurlijk) moeten redelijk zijn, eerlijk gehouden worden en de basis van het oordeel aangeven.

6. Negatief advies

6.1 De inhoud mag niet bestaan uit of bestaan uit juridisch, financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig, medisch of ander professioneel advies, en u mag de platformen niet gebruiken om enige juridische, financiële, beleggings-, fiscale, boekhoudkundige, medische of andere professionele adviesdienst te verlenen.
6.2 De inhoud mag niet bestaan uit adviezen, instructies of andere informatie die kunnen worden opgevolgd en die, indien zij worden opgevolgd, de dood, ziekte of lichamelijk letsel, schade aan eigendommen of enig ander verlies of schade kunnen veroorzaken.

7. Etiquette

7.1 De inhoud moet passend, burgerlijk en smaakvol zijn en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen voor etiquette en gedrag op het internet.
7.2 De inhoud mag niet beledigend, bedrieglijk, bedreigend, beledigend, bedreigend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn.
7.3 De inhoud mag niet leiden tot ergernis, ongemak of onnodige angst.
7.4 U mag de platformen niet gebruiken voor het verzenden van vijandige communicatie of communicatie die bedoeld is om te beledigen, met inbegrip van dergelijke communicatie die gericht is op een bepaalde persoon of groep mensen.
7.5 U mag de platformen niet gebruiken om anderen opzettelijk te verontrusten of te beledigen.
7.6 U mag de platformen niet onnodig overspoelen met materiaal dat betrekking heeft op een bepaald onderwerp of vakgebied, alleen of samen met anderen.
7.7 U moet ervoor zorgen dat de inhoud geen andere inhoud die beschikbaar is via de platformen dupliceert.
7.8 U moet ervoor zorgen dat de inhoud op de juiste wijze wordt gecategoriseerd.
7.9 U dient passende en informatieve titels te gebruiken voor alle Content.
7.10 U moet te allen tijde hoffelijk en beleefd zijn ten opzichte van andere gebruikers van de platformen.

8. Marketing en spam

8.1 U mag zonder onze schriftelijke toestemming de platformen niet gebruiken voor enig doel dat verband houdt met de marketing, reclame, promotie, verkoop of levering van een voor ons concurrentieel product, dienst of commercieel aanbod.
8.2 De inhoud mag geen spam vormen of bevatten, en u mag de platformen niet gebruiken om spam op te slaan of te verzenden – wat voor deze doeleinden alle onwettige marketingcommunicatie en ongevraagde commerciële communicatie omvat.
8.3 U mag geen spam of andere marketingcommunicatie sturen naar een persoon die gebruik maakt van een e-mailadres of andere contactgegevens dat via de platformen beschikbaar is gesteld of dat u aantreft bij het gebruik van de platformen.
8.4 U mag de platformen niet gebruiken om kettingbrieven, Ponzi-schema’s, piramideschema’s, matrixprogramma’s, multi-level-marketingschema’s, “get rich quick”-schema’s of soortgelijke brieven, schema’s of programma’s te promoten, te hosten of te exploiteren.8.5 U mag de platformen niet gebruiken op een manier die kan leiden tot een zwarte lijst van onze IP-adressen.

9. Gereguleerde bedrijven

9.1 U mag de platformen niet gebruiken voor enig doel dat verband houdt met gokken, gokken, weddenschappen, loterijen, sweepstakes, prijscompetities of enige andere gok gerelateerde activiteit.
9.2 U mag de platformen niet gebruiken voor enig doel dat verband houdt met het te koop aanbieden, verkopen of distribueren van geneesmiddelen of farmaceutische producten.
9.3 U mag de platformen niet gebruiken voor enig doel dat verband houdt met het te koop aanbieden, verkopen of distribueren van messen, geweren of andere wapens.

10. Monitoring

10.1 U erkent dat wij actief toezicht kunnen houden op de inhoud en het gebruik van de platformen.

11. Data mining

11.1 U mag geen systematisch of geautomatiseerd gegevensschrapen, datamining, gegevensextractie of -verzameling of andere systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren door middel van of in verband met de platformen.

12. Hyperlinks

12.1 U mag geen verband leggen met materiaal dat gebruik maakt van of door middel van de platformen en dat, indien het via de platformen beschikbaar zou worden gesteld, in strijd zou zijn met de bepalingen van dit Beleid.

13. Schadelijke software

13.1 De inhoud mag geen virussen, wormen, spyware, adware of andere schadelijke of kwaadaardige software, programma’s, routines, toepassingen of technologieën bevatten of daaruit bestaan, en u mag deze niet promoten, verspreiden of uitvoeren door middel van de platformen.
13.2 De Inhoud mag geen software, programma’s, routines, toepassingen of technologieën bevatten of bestaan uit, en u mag deze niet promoten, distribueren of uitvoeren door middel van de platformen, die een materieel negatief effect zullen of kunnen hebben op de prestaties van een computer of die materiële veiligheidsrisico’s voor een computer met zich meebrengen.

14. Overtreden van de regels

14.1 Indien u en uw gebruikers (de stakeholders, zoals bezoekers, exposanten, sprekers etc.) zich houden aan bovenvermelde regels, dan blijven we de beste vrienden. Stellen we echter vast dat u zich niet aan deze regels houdt, dan hebben wij het recht om het platform in haar totaliteit onbeschikbaar te stellen (en de overeenkomst op te schorten-, onder dat u recht heeft op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde bedragen. Maar ook u gebruikers dienen zich hieraan te houden. Wanneer wij vaststellen dat een gebruiker zich niet aan de regels houdt dan zal u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat wij de gepaste (juridische) maatregelen kunnen nemen.

Schuiven naar boven